galler

Để định nghĩa của galler, vui lòng truy cập ở đây.