galat

Để định nghĩa của galat, vui lòng truy cập ở đây.