furfurals

Để định nghĩa của furfurals, vui lòng truy cập ở đây.