frondeurs

Để định nghĩa của frondeurs, vui lòng truy cập ở đây.