fromenties

Để định nghĩa của fromenties, vui lòng truy cập ở đây.