from

Cách phát âm:  US [frɒm] UK [frɒm]
  • prep.Đến từ; bởi phạm vi giá
  • WebTừ các...... Do từ...... Để
prep.
1.
được sử dụng cho nói những người cung cấp cho hoặc gửi cho bạn sth. hoặc cung cấp cho bạn với sth.
2.
được sử dụng cho nói sb. hoặc sth.' s nguồn gốc
3.
được sử dụng để nói như thế nào xa sth. là liên quan đến sth. khác
4.
được sử dụng cho một loạt các điều, thời gian, giá cả, vv.
5.
được sử dụng để nói những gì đã gây ra sth. hoặc tại sao bạn có một ý kiến cụ thể
6.
được sử dụng để nói khi nơi sb. là khi họ nhìn thấy, nghe, hoặc làm sth.
7.
được sử dụng để nói những gì chất đã được sử dụng cho việc thực hiện sth.
8.
được sử dụng để nói những gì sth. hoặc sb. là trước khi thay đổi để sth. khác
9.
được sử dụng để nói những gì đã được ngăn chặn hoặc bảo vệ chống lại
10.
được sử dụng để nói về sự khác biệt giữa hai hoặc nhiều người hoặc điều
11.
bắt đầu từ một điểm trong thời gian và tiếp tục
12.
được sử dụng để nói nơi sb. hoặc sth. bắt đầu một chuyến đi, hoặc nơi họ đã trước khi di chuyển

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của from là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của from bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của from bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của from. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như from. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho from cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của from. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của from: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa from. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh from trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của from, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì from thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng from, từ tiếng Anh có chứa from, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng from.