frameable

Để định nghĩa của frameable, vui lòng truy cập ở đây.