fortepianos

  • adj.Sự suy yếu của các mạnh mẽ
  • adv.Sự suy yếu của các mạnh mẽ
  • WebClavichord; Piano chuyên nghiệp; Âm thanh piano
n.
1.
một hình thức đầu của piano, đặc biệt là một piano của thế kỷ thứ 18
n.