fortepiano

Để định nghĩa của fortepiano, vui lòng truy cập ở đây.