fortepia

Để định nghĩa của fortepia, vui lòng truy cập ở đây.