fortalices

Để định nghĩa của fortalices, vui lòng truy cập ở đây.