forestial

Để định nghĩa của forestial, vui lòng truy cập ở đây.