fluori

Để định nghĩa của fluori, vui lòng truy cập ở đây.