floptu

Để định nghĩa của floptu, vui lòng truy cập ở đây.