flimsinesses

Để định nghĩa của flimsinesses, vui lòng truy cập ở đây.