flexitimes

Để định nghĩa của flexitimes, vui lòng truy cập ở đây.