flankens

Để định nghĩa của flankens, vui lòng truy cập ở đây.