firtuy

Để định nghĩa của firtuy, vui lòng truy cập ở đây.