finoty

Để định nghĩa của finoty, vui lòng truy cập ở đây.