finalises

Để định nghĩa của finalises, vui lòng truy cập ở đây.