fhirst

Để định nghĩa của fhirst, vui lòng truy cập ở đây.