ferrelling

Để định nghĩa của ferrelling, vui lòng truy cập ở đây.