fermentors

Để định nghĩa của fermentors, vui lòng truy cập ở đây.