fantasise

Cách phát âm:  US ['fæntəsaɪz] UK ['fæntəsaɪz]
  • v.Ảo giác; Trí tưởng tượng; Daydream
  • WebThưởng thức