espanol

Cách phát âm:  US [əs'panjɒl] UK [əs'panjɒl]
  • n.Tây Ban Nha, và tiếng Tây Ban Nha
  • adj.Của Tây Ban Nha
  • WebTây Ban Nha; tiếng Tây Ban Nha; Tây Ban Nha