erethisms

Để định nghĩa của erethisms, vui lòng truy cập ở đây.