epoxid

Để định nghĩa của epoxid, vui lòng truy cập ở đây.