epistasis

Để định nghĩa của epistasis, vui lòng truy cập ở đây.