epiphragm

Để định nghĩa của epiphragm, vui lòng truy cập ở đây.