epicotyls

Để định nghĩa của epicotyls, vui lòng truy cập ở đây.