eorstx

Để định nghĩa của eorstx, vui lòng truy cập ở đây.