entropions

Để định nghĩa của entropions, vui lòng truy cập ở đây.