entrechat

Để định nghĩa của entrechat, vui lòng truy cập ở đây.