enooss

Để định nghĩa của enooss, vui lòng truy cập ở đây.