engil

Để định nghĩa của engil, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: engil
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có engil, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với engil, Từ tiếng Anh có chứa engil hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với engil
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của engile  en  eng  g  gil  il

  • Dựa trên engil, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  en  ng  gi  il
  • Tìm thấy từ bắt đầu với engil bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của engil là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của engil bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của engil bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của engil. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như engil. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho engil cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của engil. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của engil: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa engil. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh engil trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của engil, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì engil thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng engil, từ tiếng Anh có chứa engil, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng engil.