endowe

Để định nghĩa của endowe, vui lòng truy cập ở đây.