endoplas

Để định nghĩa của endoplas, vui lòng truy cập ở đây.