enceintes

  • n.Bên ngoài bức tường; Thành phố; Nơi trong thành phố; Wai
  • adj.Mang thai
  • WebMang thai; Wai lang; Khu vực xung quanh
n.
1.
một nơi được bảo vệ bởi một bức tường phòng thủ hoặc bao vây
adj.
1.
có một đứa trẻ phát triển trong bụng mẹ