emrttu

Để định nghĩa của emrttu, vui lòng truy cập ở đây.