emphysemas

Để định nghĩa của emphysemas, vui lòng truy cập ở đây.