empathises

Để định nghĩa của empathises, vui lòng truy cập ở đây.