emotionalists

  • n.Dễ dàng di chuyển
  • WebEpistemologists
n.
1.
ai đó có những suy nghĩ hoặc hành động ảnh hưởng lớn bởi những cảm xúc
2.
ai đó là quá chứng
3.
ai đó là không đúng luật chứng