emost

Để định nghĩa của emost, vui lòng truy cập ở đây.