embruting

Để định nghĩa của embruting, vui lòng truy cập ở đây.