embo

Để định nghĩa của embo, vui lòng truy cập ở đây.