eluviu

Để định nghĩa của eluviu, vui lòng truy cập ở đây.