elutriates

Để định nghĩa của elutriates, vui lòng truy cập ở đây.