elorsv

Để định nghĩa của elorsv, vui lòng truy cập ở đây.