elorss

Để định nghĩa của elorss, vui lòng truy cập ở đây.