elopss

Để định nghĩa của elopss, vui lòng truy cập ở đây.